From the News

 
 

Regulamin Zawodów

Regulamin przeprowadzenia konkursu CanSat w Polsce (dalej jako „Regulamin”)
 
 

1 WPROWADZENIE 

Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) pragnie wspierać państwa członkowskie w realizacji działań odbywających się w ramach programu CanSat, aby umożliwić uczniom szkół średnich ich pierwszy kontakt z prawdziwym projektem kosmicznym. Europejska Agencja Kosmiczna zorganizowała jak dotąd pięć Konkursów CanSat na szczeblu europejskim. Odbyły się one w latach 2010, 2012, 2014, 2015 i 2016. Konkurs CanSat w Polsce (dalej jako „Konkurs”) jest organizowany przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej zwane „Organizatorem”). Zwycięzca polskiego Konkursu może uczestniczyć w Konkursie CanSat na szczeblu europejskim. Konkurs polega na zbudowaniu minisatelity CanSat tj. modelu prawdziwego satelity o wielkości i kształcie puszki po napoju. Zadaniem uczestników Konkursu jest uwzględnienie wszystkich głównych podsystemów obecnych na satelicie, takich jak: moduł zasilania, czujniki oraz systemy lądowania i komunikacji, w tak niewielkiej przestrzeni. Gotowy CanSat zostaje wystrzelony na wysokość kilkuset metrów przez rakietę albo spuszczony z platformy lub balonu i tak rozpoczyna się jego misja – eksperyment naukowy zakończony bezpiecznym lądowaniem. CanSat jest jedyną w swoim rodzaju szansą dla uczniów, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w projekcie, który bardzo realistycznie oddaje projekty kosmiczne. Uczestnicy Konkursu są odpowiedzialni za wszystkie aspekty misji: wybór celów, zaprojektowanie CanSata, połączenie komponentów, testy, przygotowanie do startu i analizę danych.
 
Zdj. 1: „Latająca holenderska puszka” – minisatelita CanSat z czwartej europejskiej edycji Konkursu CanSat z 2012 roku.
 
2 PRZEGLĄD INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU 

Polska edycja Konkursu CanSat składa się z czterech etapów:
1. Zgłoszenia i wybór zespołów 
2. Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli  3. Budowa minisatelitów CanSat i testy  4. Start CanSatów
2.1 Zgłoszenia i wybór zespołów Ogłoszenie Konkursu publikowane jest na stronie internetowej ESERO-PL pod adresem www.esero.kopernik.org.pl oraz na europejskiej stronie Konkursu CanSat pod adresem www.cansat.eu. Zawiera ono informacje na temat aktualnej edycji Konkursu oraz wskazówki dotyczące aplikacji. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem wskazanym powyżej. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem danych jest organizator, dane będą wykorzystywane jedynie w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. Dane są podane dobrowolnie. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Zgłoszenia są weryfikowane pod kątem kilku kryteriów. Następnie dokonuje się wyboru kilku najlepszych zespołów do polskiej edycji Konkursu. Kryteria wyboru   Zespoły powinny składać się z 4 do 10 uczniów, którym powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun. Przynajmniej czworo z tych uczniów musi mieć ukończone 14 lat w momencie startu satelity CanSat.  Członkowie zespołów muszą być zarejestrowani jako uczniowie odbywający naukę w pełnym wymiarze godzin.  Ponad połowa członków zespołu musi posiadać polskie obywatelstwo.  Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.esero.kopernik.org.pl należy wypełnić do dnia 10 września 2016 r., godz. 23:59. Decyduje data zapisania wypełnionego formularza w systemie informatycznym Organizatora.
 
Odpowiedzialność za zespół  Każdy zespół powinien posiadać nauczyciela lub opiekuna odpowiedzialnego za nadzorowanie postępów prac zespołu, służącego pomocą i radą oraz działającego jako osoba kontaktowa między organizatorami i zespołem uczniów. Nauczyciel lub opiekun odbywa szkolenie – „Warsztat wprowadzający dla nauczycieli” i towarzyszy zespołowi podczas startu satelity. Zaleca się również, aby zespół posiadał mentora z uczelni wyższej lub branży, który będzie mógł pomóc uczniom w realizacji projektu, jeżeli zakwalifikują się do Konkursu. Wybór zespołów W przeciwieństwie do poprzednich lat, w tegorocznej edycji Konkursu CanSat istnieje tylko jedna kategoria zespołów. Nie ma rozróżnienia na zespoły, które brały wcześniej udział w konkursie, oraz zespoły biorące udział w konkursie po raz pierwszy.  2.2 Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli  Zanim uczniowie rozpoczną pracę nad projektami, organizowane są warsztaty dla nauczycieli opiekujących się poszczególnymi zespołami, aby zapoznać ich z koncepcją Konkursu CanSat, zademonstrować sposób działania komponentów i oprogramowania oraz dać nauczycielom szansę zbudowania własnego minisatelity CanSat. Warsztaty te trwają dwa dni i odbywają się w terminie 24—25 września 2016 r.

2.3 Budowa minisatelitów CanSat i testy Uczniowie oceniani są za przestrzeganie etapów charakterystycznych dla projektów kosmicznych. Etapy te są następujące:  wybór celów misji,  określenie wymagań,  projektowanie komponentów i oprogramowania,  jeden lub więcej niż jeden przegląd projektu satelity (umożliwiający udoskonalenie projektu),  integracja podsystemów i testy,  start satelity i realizacja misji,  analiza danych i sprawozdanie na temat wyników.
 
Wskazówki dotyczące etapów Konkursu oraz szablony wymaganych sprawozdań zostaną dostarczone każdej drużynie dopuszczonej do udziału w Konkursie pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym po warsztatach dla opiekunów.
 
2.4 Kampania startowa Kluczowym momentem Konkursu jest start minisatelitów CanSat, który odbędzie się w dniach 13-16 kwietnia 2017 r. Miejscem wystrzelenia satelitów będą poligon wojskowy oraz aeroklub wskazane przez Organizatora. Platformami startowymi będą:  awionetka, z której CanSat jest zrzucany z wysokości około 300 metrów,  niewielka rakieta, która może wynieść CanSata na wysokość do 3 kilometrów. Podczas startu muszą być spełnione szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie zasady dotyczące zarówno CanSatów, jak i obecności drużyn podczas startu będą na bieżąco przekazywane zakwalifikowanym drużynom przez Organizatora. Ramowy program kampanii startowej zostanie przedstawiony wybranym drużynom podczas warsztatów. Miejsce, czas oraz platformy wykorzystywane w trakcie kampanii startowej mogą ulec zmianie o czym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników.  Od każdego zespołu wymaga się przygotowania trzech sprawozdań przedstawiających założenia misji oraz wykonaną pracę (przed startem). Ostateczna prezentacja odbywa się następnego dnia po starcie i dotyczy zebranych przez zespół danych i osiągniętych przez misję rezultatów. 
 
2.5 Terminy

Etap 1:
Zaproszenie do składania zgłoszeń i wybór zespołów
Rozpoczęcie składania zgłoszeń 29 sierpnia 2016 r.  
Ostateczny termin składania zgłoszeń  10 września 2016 r.  
Ogłoszenie wybranych zespołów  12 września 2016 r.  

Etap 2:
Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli  
Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli  24–25 września 2016 r.  

Etap 3:
Budowa minisatelitów CanSat i testy  
Sprawozdanie z postępów nr 1 (Preliminary Design Review PDR)  
6 listopada 2016 r.  
Sprawozdanie z postępów nr 2 (Critical Design Review CDR)  
15 styczeń 2017 r. 
Sprawozdanie z postępów nr 3 (Final Design Review FDR)  
12 marca 2017 r.  

Etap 4:
Start satelitów i działania późniejsze
Start satelitów i uroczystość wręczenia nagród 13-16 kwietnia 2017 r.
 
Terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator będzie informował na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 
 
3 ELEMENTY WYPOSAŻENIA MINISATELITÓW CANSAT

Z początku zaprojektowanie i budowa minisatelity CanSat może wydawać się niewykonalnym zadaniem dla uczniów, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Z tego powodu wiele zespołów rozpoczyna swoją przygodę z konstrukcją minisatelity od zestawu CanSat, zawierającego podstawowe komponenty, które następnie uzupełniają i dostosowują do swoich potrzeb. Zestaw CanSat zawiera:  mechaniczną strukturę i elementy mocujące,  płytkę drukowaną z komputerem pokładowym, płytkę uniwersalną, czujniki ciśnienia i temperatury oraz moduł komunikacji Do wykonania misji głównej wymagane jest dodanie prostych do wykonania komponentów takich jak spadochron czy odpowiednio dopasowana odbudowa (np. puszka po napoju).
Do wykonania dodatkowej misji konieczne jest zakupienie dodatkowych elementów – w zależności od zaplanowanej przez uczniów misji.
 
3.1 Kampania startowa CanSaty biorące udział w finałach będą wynoszone w samolocie na wysokość 300 metrów oraz na rakiecie sondującej na wysokość około 3 km. Wszelkie dokładne dane dotyczące rakiety znajdą się w materiałach dla uczestników, udostępnionych podczas warsztatów dla nauczycieli.
 
3.2 Główna i dodatkowa misja satelitów 3.2.1 Misja główna Zespół musi zbudować CanSata i zaprogramować go w taki sposób, aby zrealizował główną, obowiązkową misję, która brzmi: po wystrzeleniu, w trakcie opadania, CanSat ma za zadanie mierzyć i przesyłać do stacji naziemnej (przynajmniej raz na sekundę) następujące dane telemetryczne: • temperatura powietrza, • ciśnienie powietrza. Zespół musi mieć możliwość późniejszego przeanalizowania uzyskanych danych (na przykład, do obliczenia wysokości) i następnie przedstawienia ich w formie graficznej na wykresach (na przykład, zmiana wysokości w czasie lub zmiana temperatury w zależności od wysokości). UWAGA! Nie jest wymagana łączność radiowa z CanSatem w czasie lotu w rakiecie. Po opuszczeniu rakiety, łączność radiowa z CanSatem powinna być nawiązana przynajmniej na wysokości 1 km (i być utrzymana na niższych wysokościach). Uzyskanie łączności radiowej na wysokościach powyżej 1 km oraz w rakiecie może zostać potraktowane jako element misji dodatkowej.
 
3.2.2 Misja dodatkowa Dodatkowa misja CanSata zostaje wybrana przez zespół. Inspiracją mogą być misje innych satelitów, zapotrzebowanie na dane naukowe potrzebne do realizacji konkretnego projektu, czy też pokazanie możliwości technicznych podzespołu zaprojektowanego przez uczniów. Podstawowym kryterium przy wyborze misji dodatkowej jest możliwość realizacji jej przy pomocy CanSata. Przykłady kilku misji dodatkowych podano poniżej, jednakże zespoły mogą swobodnie określić własną misję, która posiada pewną wartość naukową, techniczną lub stanowi pewną innowację. Zespoły powinny wziąć pod uwagę ograniczenia związane z profilem misji minisatelity i skoncentrować się na wykonalności wybranej przez siebie misji (zarówno pod względem technicznym, jak i administracyjnym). Przykłady misji dodatkowych:  1. Zaawansowana telemetria Po wystrzeleniu, w trakcie opadania, satelita CanSat będzie zbierał i przesyłał dodatkowe dane telemetryczne oprócz tych wymaganych w ramach misji głównej. Dane te mogą obejmować: • przyśpieszenie, • lokalizację GPS, • poziomy promieniowania. 2. Zdalna kontrola

Po wystrzeleniu, w trakcie opadania, CanSat będzie otrzymywał ze stacji naziemnej polecenia wykonania pewnych działań takich jak wyłączenie i włączenie czujnika, zmiana częstotliwości pomiaru, itp. 3. Lądowanie w określonym miejscu CanSat jest sterowany niezależnie dzięki mechanizmowi kontroli takiemu jak spadochron komorowy. Celem minisatelity CanSat jest wylądowanie możliwie najbliżej konkretnego punktu docelowego na ziemi po wypuszczeniu go z rakiety. Misja ta wymaga zaawansowanych danych telemetrycznych  i zdalnej kontroli – dane dotyczące nawigacji wymieniane są pomiędzy satelitą i stacją naziemną  w trakcie opadania. 4. System lądowania W przypadku tej misji stosuje się alternatywny system bezpiecznego lądowania taki jak wspomniany już wcześniej spadochron lub poduszka powietrzna. 5. Sonda planetarna CanSat symuluje lot badawczy w kierunku nowej planety. Dane zbierane są z powierzchni po wylądowaniu. Zespołu powinny określić misję badawczą i określić parametry niezbędne do jej wykonania.
 
3.3 Wymagania dotyczące minisatelitów CanSat Konstrukcja i misja satelity CanSat podlega następującym wymogom i ograniczeniom: [1] Wszystkie elementy minisatelity CanSat, za wyjątkiem spadochronu, muszą zmieścić się wewnątrz standardowej puszki po napoju (115 mm wysokości i 66 mm średnicy). Wyjątek mogą stanowić anteny radiowe, które można zainstalować na zewnątrz (nad lub pod puszką, ale nie z boku). Wystające anteny powinny być elastyczne (zrobione np. z przewodu typu linka, cienki drut). [2] Anteny, przetworniki i inne elementy CanSata nie mogą wykraczać poza średnicę puszki do czasu opuszczenia platformy. [3] Masa CanSata musi wynosić 370 gramów. Lżejsze CanSaty muszą być obciążone dodatkowym balastem do osiągnięcia wymaganej wagi 370 gramów. [4] Istnieje bezwzględny zakaz stosowania jakichkolwiek materiałów wybuchowych, detonatorów, artykułów pirotechnicznych czy materiałów palnych lub niebezpiecznych. Wszystkie materiały stosowane do budowy CanSata muszą być bezpieczne dla ludzi i środowiska. W przypadku wątpliwości konieczne będzie przedstawienie kart charakterystyki materiału Organizatorowi. [5] CanSat musi być zasilany za pomocą baterii i/lub baterii słonecznej. Wymagane jest, aby system był w stanie funkcjonować przez co najmniej trzy godziny bez przerwy. [6] Baterie muszą być łatwo dostępne w przypadku konieczności ich wymiany lub naładowania w warunkach polowych. [7] Główny przełącznik zasilania CanSata musi być łatwo dostępny. [8] CanSat powinien być wyposażony w system odzyskiwania taki jak spadochron, który może zostać ponownie użyty po starcie. Zaleca się stosowanie materiałów o jaskrawych kolorach, które ułatwiają znalezienie CanSata po lądowaniu. [9] Mocowanie spadochronu musi wytrzymywać działanie siły o wartości do 1000 N. Wytrzymałość spadochronu należy przetestować, aby upewnić się, że konstrukcja działa zgodnie z założeniami. [10] Prędkość opadania musi wynosić co najmniej 10 m/s. Jest to wymaganie uzależnione od miejsca startu. Taki czas opadania gwarantuje, że CanSat wyląduje w obrębie lądowiska niezależnie od nasilenia wiatru.

[11] CanSat musi być w stanie wytrzymać przyśpieszenie o wartości do 2g w przypadku użycia balonu i 20g w przypadku wystrzelenia na rakiecie. [12] Nie ma gwarancji, że CanSat zostanie odzyskany po lądowaniu. [13] Całkowity budżet na budowę CanSata nie powinien przekraczać 500 euro. [14] Nie dopuszcza się wykorzystywania zwierząt i owadów w misji CanSata.
 
4 OCENA I PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

Zespoły będą oceniane na bieżąco w trakcie poszczególnych etapów projektu przez czteroosobowe jury złożone z ekspertów w zakresie astronautyki i edukacji. Pod uwagę będą brane następujące aspekty.
 
4.1 Walory edukacyjne W tej kategorii jury będzie brało pod uwagę jakość sprawozdań z postępów i prezentacji zespołów, ich poziom zaangażowania oraz wiedzę zdobytą przez zespół w trakcie realizacji projektu.
 
4.2 Osiągnięcia techniczne  W tej kategorii będzie oceniana innowacyjność projektu pod względem wybranej misji lub wykorzystanego oprogramowania lub komponentów. Jury weźmie również pod uwagę sposób, w jaki zespół uzyskał wyniki, czy konstrukcja CanSata była wytrzymała i jak pracował sprzęt w trakcie misji. Jeżeli CanSat nie zdołał wypełnić założonej misji, znaczenie będzie miało również to, czy zespół był w stanie wyjaśnić tego przyczynę i zasugerować poprawki.
 
4.3 Praca zespołowa  Jury będzie oceniało współpracę między członkami zespołu w trakcie realizacji zadania, podział obowiązków, planowanie i wykonanie projektu oraz to, czy zespołowi udało się pozyskać niezbędne fundusze, wsparcie i porady.
 
4.4 Promocja projektu Zespół będzie oceniany pod kątem tego, czy istniała odpowiednia komunikacja na temat projektu w szkole i społeczności lokalnej, włączając w to strony internetowe, blogi, prezentacje, materiały promocyjne, relacje w mediach i tym podobne. 4.5 System oceny  1 Walory edukacyjne  20%  2 Osiągnięcia techniczne  50%  3 Praca zespołowa  15%  4 Promocja projektu  15%  
ŁĄCZNIE  100%  
 
5 KWESTIE FINANSOWE

Sekcja ta określa oczekiwania dotyczące ponoszenia kosztów związanych z konkursem.  Organizator zapewnia: - zakwaterowanie na jedną noc podczas warsztatów dla nauczycieli,


- zwrot kosztów dojazdu nauczycieli na warsztaty (do 150 zł), - wyżywienie podczas warsztatów dla nauczycieli, - jeden podstawowy zestaw CanSat dla każdego zespołu, - dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas finałów krajowych dla jednego nauczyciela  i maksymalnie czterech uczniów z danego zespołu, - nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn (o wartości nie przekraczającej 760 zł na zespół): zestawy elektroniki i statuetki dla zdobywców pierwszego miejsca. Wydatki, które muszą zostać pokryte przez zespół (lub szkołę, sponsorów itp.): - wszelkie dodatkowe urządzenia elektroniczne, materiały konieczne do realizacji dodatkowej misji, - koszty powiązane z obecnością więcej niż jednego nauczyciela lub czterech studentów na każdym z wymienionych powyżej wydarzeń, - wszelkie inne koszty poniesione przez zespół niewymienione powyżej.
 
6 ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY

1) Uczestnikom warsztatów dla nauczycieli zamieszkałym poza Warszawą, a także uczestnikom finałów Konkursu (do czterech osób z zespołu, plus opiekun) Organizator zapewnia zwrot uzasadnionych kosztów podróży na warsztaty oraz na finały do kwoty każdorazowo 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt, 00/100) za przejazd pociągiem drugiej klasy lub komunikacją autobusową, przy czym zakupu biletów dokonuje Uczestnik.  2) Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów dla nauczycieli nocleg w Warszawie w nocy z 24 na 25 września 2016 r., w pokojach dwuosobowych, przy czym nocleg przysługuje jedynie Uczestnikom zamieszkałym w odległości większej niż 50 km od Warszawy (liczone od centrum miasta).  3) Organizator zapewnia ponadto nocleg uczestnikom finałów (do czterech osób z zespołu, plus opiekun) w miejscu odbywania się finałów w noce z 13 na 16 kwietnia 2016 r. 4) Zwrot kosztów podróży, o których mowa w pkt. 1) będzie możliwy pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora najpóźniej na miesiąc po zakończeniu warsztatów lub odpowiednio finałów Konkursu, biletów potwierdzających poniesione koszty. Zwrot odbędzie się na numer rachunku bankowego podany przez Uczestnika w trakcie Konkursu.  5) Zwrot kosztów podróży na warunkach określonych powyżej, nastąpi najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia odpowiednio warsztatów dla nauczycieli bądź finałów Konkursu, w drodze przelewu na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika. Za dzień dokonanego zwrotu kosztów podróży przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.  
 
7 KONTAKT I DALSZE INFORMACJE 1. Wszelkie pytania i deklaracje zainteresowania należy kierować do: Jakub Bochiński ESERO-PL  Centrum Nauki Kopernik  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20  00-390 Warszawa  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona internetowa: www.esero.kopernik.org.pl Dalsze informacje   Portal „CanSat w Europie” pod adresem: http://www.cansat.eu

"Nie mam żadnych talentów - prócz namiętnej ciekawości"

Albert Einstein

SUKCESY POLAKÓW W CANSATCIE

AGH Space System

Zespół AGH Space System wygrał największe międzynarodowe zawody akademickich technologii satelitarnych w Teksasie. Siedmioosobowa załoga od 12 do 14 czerwca rywalizowała w konkursie CanSat Competition                                                        z 59 zespołami z całego świata.

Kraksat

Kraksat is a name of project taking part in 2013 European Cansat Competition. Now, they are building a planetary probe, which ESA is going to lift up, up to 1 km of height.

Wesprzyj nas!

  • Jak wpłacić?

  • Dlaczego zbieramy pieniądze?

  • Nasi darczyńcy!

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

Nr rachunku:
66 1020 1068 0000 1602 0091 2428

Tytułem:
Darowizna na cele statutowe – konkurs Cansat

Szanowni Państwo
               
Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w realizacji konkursu Cansat, w którym pragniemy uczestniczyć. Projekt ten jest organizowany przez Europejska Agencje Kosmiczną. W ramach konkursu mamy zbudować mini satelitę, której zadaniem będzie przeprowadzenie kilku badań podczas lotu balonem lub rakietą. W naszym wypadku będzie to badanie stanu atmosfery na podstawie samodzielnie skonstruowanych urządzeń pomiarowych. Następnie członkowie naszego zespołu „Sailsteam” będą musieli przeprowadzić analizę pomiarów i prezentację uzyskanych wyników. Ufamy, że realizacja takiego przedsięwzięcia przyczyni się do naszego rozwoju i poszerzenia wiedzy technicznej. Jednym z podstawowych warunków konkursowych, bardzo wysoko punktowanych, jest samodzielne uzyskanie funduszy od sponsorów na realizację naszego przedsięwzięcia.

Środki finansowe pozwolą nam zakupić niezbędny sprzęt oraz elementy do budowy naszego satelity. Dodatkowo pozwolą finansować wyjazd członków naszego zespołu na zawody.Z naszej strony zobowiążemy się do prezentowania wizerunku Państwa firmy podczas realizacji zawodów, na stronie zespołu Sailsteam, na naszej stronie szkolnej oraz na Facebooku.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc.
Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę na rzecz projektu.

Z wyrazami szacunku
Zespół „Sailsteam”
Szkoła Żagle

Nawiązaliśmy współpracę z Tech4, firmą inżynierską wyspecjalizowaną w projektowaniu, wykonawstwie i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej, systemów zabezpieczeń oraz systemów zarządzania budynkiem. Firma udostępniła nam miejsce serwerowe dla środowiska Redemine dodatkowo wspiera nas udostępniając drobną elektronikę do testów.

 


Podczas trwania przygotowań do kolejnych etapów  konkursu Cansat współpracujemy z Panem Ryszardem Labusem właścicielem firmy Sinux. firma Sinux specjalizuje się w programowaniu automatyki budowlanej. Firma udostępnia nam aparaturę pomiarową i odbiorczą potrzebną przy konstrukcji anten. Od firmy Sinux dostajemy wiele potrzebnych drobiazgów niezbędnych przy budowie naszych urządzeń, takich jak fidery, złączki, gniazda. Ponadto dzięki firmie Sinux możemy drukować poszczególne elementy w systemie 3D.

 

 Focus Telecom Polska

Focus Telecom Polska Sp. z o.o. to innowacyjna spółka technologiczna oferująca usługi do komunikacji biznesowej dla klientów, dostępne w modelu cloud computing. Firma jest liderem polskiego rynku w zakresie Business Automation & Communication.

 

SuperDrob - kuchnia super pomysłów! | Jedz pomysłowo!

Jesteśmy firmą rodzinną, która od ponad 22 lat dostarcza na Wasze stoły produkty drobiowe najwyższej jakości. Ich smak doceniono również w krajach Unii Europejskiej, dokąd eksportujemy niemal połowę naszych produktów. 

 

 
 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i studenci już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach uczniowskich w Holandii. Jeszcze lepszym rokiem, okazał się 2015, kiedy studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężyli w zawodach CanSat Competition w Teksasie.

Read more

Wydarzenia

  • 15.01.2017 Sprawozdanie z postępów nr 2 (Critical Design Review CDR)
  • 12.03.2017 Sprawozdanie z postępów nr 3 (Final Design Review FDR)  

Kontakt

Zadzwoń do nas:
+48 602 315 056
Paweł Włodarczyk
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home From the News Regulamin Zawodów