Gazy

Gazy toksyczne:

Tlenek węgla (CO)Stężenie śmiertelne : 4000 ppm przy czasie przebywania mniej niż godzina.

Siarkowodór (H2S)Stężenie śmiertelne : 500 ppm - 2000 ppm przy czasie przebywania : najmniejsze stężenie 1h.-0,5h., najwyższe - śmierć w ciągu kilku minut.

Dwutlenek węgla (CO2)Stężenie śmiertelne to 8% masowych.

Amoniak (NH3)Max. stężenie bezpieczne : 25ppm - Amoniak jest palny (temperatura samozapłonu: 630 °C). Spala się żółtawym płomieniem na azot i wodę. Mieszaniny z powietrzem (15–28% obj. NH3) są wybuchowe. W stanie gazowym, powyżej 700 °C amoniak ma silne właściwości redukujące, co jest spowodowane jego dysocjacją termiczną z wydzieleniem wodoru. W niższych temperaturach jest stabilny chemicznie. Po dłuższym kontakcie z rtęcią, srebrem i halogenami wilgotny amoniak tworzy związki wybuchowe wrażliwe na uderzenia.

Cyjanowodór (HCN)Max. czas ekspozycji to 10 min. przy stężeniu 10 ppm. - nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak nie wyczuwalny przez niektóre osoby). Z wodą tworzy słaby kwas cyjanowodorowy (kwas pruski), którego sole noszą nazwę cyjanków

Dwutlenek siarki (SO2) - Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog).

Ozon (O3) - Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 mg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 mg/dm3). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 mg/dm3 (według PN–Z–04007–2:1994 NDS wynosi 0,15 mg/m3).

Chlor (Cl2) - Izotopy stabilne to 35Cl i 37Cl. Chlor jest żółtozielonym gazem około dwa i pół razy cięższym od powietrza, o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, silnie trującym. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i środkiem dezynfekującym. Wchodzi w skład wielu powszechnie spotykanych soli oraz innych związków. Gazowy chlor działa drażniąco na układ oddechowy i błony śluzowe, może prowadzić do obrzęku płuc, a w dużych stężeniach do śmierci. W powietrzu jest wyczuwalny przy stężeniu 3,5 ppm, stężenie śmiertelnie niebezpieczne to ponad 800 ppm. Z powodu tych właściwości był stosowany jako broń chemiczna w czasie I wojny światowej. Wartość średnia ważona dopuszczalna w długim przedziale czasu (8 godzin na dzień) nie powinna przekroczyć 0,7 mg/m3; NDSCh wynosi 1,5 mg/m3.

Ciągłe wystawienie na działanie niskich stężeń chloru osłabia płuca i zwiększa podatność na inne choroby płuc.

Trujące gazy (trichlorek azotu) mogą się wydzielać przy kontakcie wybielaczy zawierających chlor z moczem, a także z amoniakiem lub innymi produktami czyszczącymi.

 

Związki azotu z tlenem - tlenek (NO) i dwutlenek azotu (NO2)

Chlorowodór (HCl) – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas solny (kwas chlorowodorowy) z wydzieleniem dużej ilości ciepła. (chyba można uzyskać odparowywując kwas solny)

 

Ppm - Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości – oznaczenia stosowane do zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch liczb lub wartości liczbowych dwóch wielkości o takich samych jednostkach.

 

Skład smogu i typy:

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu:

Smog londyński, w skład którego wchodzą: tlenek siarki(IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) – powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Skład: tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory. Związki te ulegają późniejszym reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają: PAN (azotan nadtlenoacetylu), aldehydy oraz ozon.

Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.propozycja rękawa do badań ze starego akwariumStałe paliwo rakietowe jednorodne i niejednorodne, jest odmianą prochu nitroglicerynowego. Paliwa niejednorodne są mieszaniną drobnych cząsteczek utleniacza i substancji palnej. Utleniaczami są substancje nieorganiczne jak nadchlorany, chlorany, azotany (np. amonu, sodu, potasu). Jako substancje palne stosowane są smoły organiczne, kauczuk naturalny lub syntetyczny, polimery winylowe oraz nitroceluloza. Substancja palna jest elastyczną masą wiążącą sproszkowany utleniacz, więc spełnia funkcję lepiszcza. Gęstość stosowanych paliw zawiera się w granicach 1,5–1,8 g/cm³, ciepło spalania jest rzędu 1000 kcal/kg, impuls jednostkowy 180–250 s, szybkość spalania rzędu kilku cm/s, temperatura spalania 2000–4000 K i więcej. Prędkość wypływu produktów spalania z dyszy silnika wynosi 2000 m/s.

Ogólną cechą paliw niejednorodnych jest niejednorodność ich struktury i pod tym względem przypominają proch czarny.

Nadchlorany – sole lub estry kwasu nadchlorowego. Nieorganiczne otrzymywane są w wyniku prażenia lub anodowego utleniania chloranów. Mają właściwości utleniające.

Podczas prażenia chloranów przebiega reakcja dysproporcjonowania.

4KClO3 → 3KClO4 + KCl

Większość nadchloranów jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, jedynie nadchlorany potasu, amonu, rubidu i cezu wykazują mniejszą rozpuszczalność, co wykorzystuje się podczas analizy odpowiednich kationów.

 


16 Mar 2017

Spektrometr

Spektrometr

Spektrometr mierzy widmo różnych pierwiastków w spektrum światła. Światło jest rozszczepiane i następnie kierowane na czujnik, który wykrywa spektra pierwiastków w zależności od składu powietrza.

 

Zbudowaliśmy spektrometr do testowania części, które użyjemy w naszym CanSat'cie. Planujemy użyć linearnego czujnika LFL 1C, pryzmat do załamania światłą i diodę emitującą zimne światło jako źródła światła, aby otrzymać całą gamę spektrum emitowanego światła. Napisaliśmy program do obsługi czujnika liniowego.


Spadochron

Obliczenia i wykonanie

 

Rolą spadochronu jest zapewnienie bezpiecznego lądowania CanSata zgodnie z zasadami konkursu, które wymagają prędkości spadania co najmniej 10 m/s. Przy użyciu równania, obliczyliśmy ,że obszar spadochronu będzie wynosić co najmniej 1185 cm2 (użyjemy kształtu regularnego ośmioboku). Aby sprawdzić obliczenia planujemy następujący test. Przywiążemy spadochron do miernika siły. Umieścimy go poza okno samochodu ,gdy ten podróżuje z prędkością 36 km/h i zmierzymy opór powietrza spadochronu. Wymagamy, aby opór był nieco mniejszy niż siła grawitacji, która da nam wymaganą prędkość spadania.

Spadochron do naszego projektu został wykonany z mocnego plastiku, wyciętego na wymiar, który uzyskaliśmy z poniższych wzorów:

mc+ms = 370g

v = 10m/s

Cd - bezwymiarowy element odpowiadający kształtowi spadochronu

g = 9.81m/s/s

q = 1.2kg/cm3 (na wysokości poziomu morza w temperaturze 20*C)

 

S=(2 * 0.37kg * 9.81m/s2) : (10m/s * 0.866 * 1.2kg/m3)=698.6 cm2

 

Zakładamy, że czasza będzie sześciokątna, czyli będzie się składać z 6 trójkątów równobocznych.

 

S6=698.6cm2 : 6=116.43cm2 - pole jednego trójkąta

 

Dalej obliczyliśmy wymiary dziury w spadochronie. Otrzymaliśmy następujące wyniki:

 

Bok sześciokąta : 17.3 cm

Bok wyciętego sześciokąta : 5.48


Antena i Radio

Antena i Radio

Będziemy używać radia do przesyłania danych generowanych podczas spadania przez naszego CanSata. Antena, którą będziemy używać w sondzie, posiada radiator o długości 16,4 cm i trzy przeciwwagi. Będzie generować ¼ fali na długości 434,9 Mhz. Będzie wykonana z miedzianego drutu, a przeciwwagi z cienkich metalowych przewodów. Trzy z nich będą przyklejone na stałe do boków puszki zygzakiem, a promiennik, przed samodzielnym opadaniem puszki zwinięty wokół dolnego końca CanSata, przez ciężarek przywiązany do końca promiennika zostanie on wyciągnięty w stronę Ziemi.

Wyposarzenie stacji naziemnej

Stacja naziemna będzie używać modułu Arduino kompatybilnego z modułem, który dostaliśmy w zestawie startowym. Anteną będzie sześcioelementowa Yagi z długością fali ¼ oraz na częstotliwości Mhz. Antena składa się z reflektora, promiennika i trzech directorów. Arduino podłączone będzie do laptopa, do którego będą przesyłane dane. Antena by móc odbierać sygnał z zyskiem musi być dopasowana do częstotliwości a jej opór powinien wynieść 50 ohm.


Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.


Podkategorie

 • Joomla!
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.

   • Components

    Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed.In the Joomla! administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 17 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

    • Content Modules

     Content modules display article and other information from the content component.

    • User Modules

     User modules interact with the user system, allowing users to login, showing who is logged in, and showing the most recently registered users.

    • Display Modules

     These modules display information from components other than content and user. These include weblinks, news feeds and the media manager.

    • Utility Modules

     Utility modules provide useful functionality such as search, syndication, and statistics.

    • Navigation Modules

     Navigation modules help your visitors move through your site and find what they need.

     Menus provide your site with structure and help your visitors navigate your site.  Although they are all based on the same menu module, the variety of ways menus are used in the sample data show how flexible this module is.

     A menu can range from extremely simple (for example the top menu or the menu for the Australian Parks sample site) to extremely complex (for example the About Joomla! menu with its many levels). They can also be used for other types of presentation such as the site map linked from the "This Site" menu.

     Breadcrumbs provide users with information about where they are in a site.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colors, type faces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

   • Plugins

    Plugin ImagePlugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla!. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla!. Help

 • Park Site
  • Park Blog

   Here is where I will blog all about the parks of Australia.

   You can make a blog on your website by creating a category to write you blog posts in (this one is called Park Blog). Each blog post will be an article in that category. If you make a category blog menu link with 1 column it will look like this page, if you display the category description (this part) displayed.

   To enhance your blog you may want to add  extensions for comments, interacting with social network sitestagging, and keeping in contact with your readers.   You will also enable the syndication that is included in Joomla! (in the Integration Options set Show Feed Link to Show an make sure to display the syndication module on the page).

  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site
  • Growers

   We search the whole countryside for the best fruit growers.

   You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.  
   Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page.  That user will be able to edit his or her page.

   This illustrates the use of the Edit Own permission.

 
 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i studenci już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach uczniowskich w Holandii. Jeszcze lepszym rokiem, okazał się 2015, kiedy studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężyli w zawodach CanSat Competition w Teksasie.

Read more

Wydarzenia

 • 15.01.2017 Sprawozdanie z postępów nr 2 (Critical Design Review CDR)
 • 12.03.2017 Sprawozdanie z postępów nr 3 (Final Design Review FDR)  

Kontakt

Zadzwoń do nas:
+48 602 315 056
Paweł Włodarczyk
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.